Elektros įvadas į namą

Elektros įvedimas

Statant namą įvedame statybinį įvadą, pastatome statybinę dežutę, priduodame ESO tinklams arba VERT (Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba) Atliekame tvorų įžeminimą bei dujinio katilo varžų matavimus ir priduodame ESO tinkams. Įvado galingumo kėlimas. Periodiniai varžų matavimai įmonėms ir kitiems objektams. Rangovo akto paruošimas visoje Lietuvoje

Varžų matavimai


Atliekame elektros tinklo techninės būklės įvertinimą ir išrašome visus reikalingus protokolus. Kvalifikuoti elektrikai išmatuos varžas ir matavimų rezultatuose radę neatitikimą normoms, sutvarkys su tuo susijusius gedimus ir išrašys atliktų matavimų protokolus. Matavimus atliekame naudodami Lietuvoje sertifikuotą instaliacijos matuoklį Megger BM 122, įžeminimo varžos matuoklius MI2124, M416 ir ЭСО210/3-Г iki 2500 V. Megaommetrą.

Pažymų apie elektros įrenginių techninę būklę išdavimo tvarka


Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), informuoja, kad visus dokumentus, būtinus pažymoms apie elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą, kad įrenginiai būtų prijungti prie veikiančių elektros tinklų, galima pateikti elektroninio pašto adresu vei@vei.lt arba atvykti į VEI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje zonoje yra statinys.

Elektros instaliacijos montavimas
Įžeminimo įrenginių ir įžemintuvų varžos matavimai
Žaibolaidžių įžeminimo varžos matavimas
Įžeminimo kontūro varžos matavimas

Pereinamųjų kontaktų varžos matavimas

Kilpos fazė – nulis matavimas

Izoliacijos varžos matavimas

Srovės nuotekio relių patikra

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti VEI:


Elektros skirstomųjų tinklų išduotas prijungimo prie elektros tinklų technines sąlygas arba elektros tinklo nuosavybės ribų aktą.
Elektros grandinių varžų matavimų, kuriuos atliko ūkio subjektas, turintis VEI atestatą, protokolus.i
Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažymą, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Projektą arba įrengtų energetikos įrenginių schemas.

Siekiant pripažinti pastatus tinkamais naudoti, turi būti pateikiamas suvestinis inžinerinių tinklų planas.

Laisvos formos prašymą dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo (atsisiųsti galite šiuo adresu).

Inžinierius-inspektorius, gavęs visus dokumentus, juos įvertina ir, susisiekęs su dokumentus pateikusiu fiziniu ar juridiniu asmeniu, nurodo, kokią sumą jis privalo sumokėti už VEI suteiktas paslaugas. Pažyma apie energetikos įrenginių techninę būklę prašyme nurodytu būdu vartotojui išduodama tik tuomet, kai atsiskaitoma už suteiktą VEI paslaugą ir inžinieriui-inspektoriui pateikiamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas. Pažymime, kad tokią pažymą iš VEI gauna ir AB ESO. Juridiniams subjektams parengta pažyma išduodama kartu su sąskaita faktūra. Jei fizinis asmuo pageidauja, jam taip pat gali būti išrašyta sąskaita faktūra. VEI teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įkainiai nurodyti VEI interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“. Jeigu kyla klausimų, kreipkitės į VEI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra energetikos įrenginys (kontaktai čia šiuo adresu).

Kabelių ir laidų izoliacijos varžų matavimai


Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 „Dėl norminio dokumento “Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys” patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 54-1930) buvo patvirtintos normos ir apimtys taikomos elektrinėms, elektros tinklams ir elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, tačiau neprivalomos buitiniams elektros energijos vartotojams, eksploatuojant elektros įrenginius. Šios normos taikomos pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant. Šių „Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių“ 26.1 punktas nustato, kad:

Iki 1000 V įtampos aparatų, antrinių grandžių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus.
Vartotojų įrenginių – stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

Įžeminimo įrenginių matavimai


„Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių“ 28.4 punktas numato, kad vartotojų įžeminimo įrenginių matavimai turi būti atliekami:

Iki 1000 V elektros įrenginių vieną kartą per tris metus
Aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV – vieną kartą per šešis metus
Liftų, skalbyklų, pirčių ir kranų įžeminimo taškai – vieną kartą per metus

įžeminimo įrenginys – įžemintuvo ir įžeminimo laidininkų visuma;

įžemintuvas – grunte esančių elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma;

įžeminimo laidininkas – laidininkas, jungiantis žaibo ėmiklį su įžemintuvu.

Žaibolaidžio įžemintumo įžeminimo ir jungčių pereinamųjų varžų matavimai


Statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 1 priedo 52 punktas nustato, kad statinių apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti apžiūrimi ir tikrinami naudojimo metu. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai apžiūrimi ir tikrinami atsižvelgiant į apsaugos klasę. Apžiūros ir tikrinimo periodiškumas pateikiamas lentelėje:

Apsaugos klasė Apžiūra Tikrinimas
I ir II 1 metai 2 metai
III ir IV 2 metai 4 metai

Statinio apsaugos


patikimumas priklauso nuo statinio paskirties ir galimų žaibo padarinių sunkumo. Statinio apsaugos patikimumas nustatomas atsižvelgiant į statinio paskirties ir galimų žaibo padarinių sunkumo, įvertinus riziką pagal LST EN 62305-2 nuostatas. Išorinių statinių apsauga skirstoma į keturias išorines statinių apsaugos klases. Pagal statinio apsaugos patikimumą statinių apsaugos klases ir jų apsaugos patikimumas pateikti 1 lentelėje:

Apsaugos klasė Apsaugos patikimumas
I 0,99
II 0,97
III 0,91
IV 0,84

Žaibolaidis: įrenginys, kurį sudaro žaibo priėmiklis, įžeminimo laidininkas, įemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra įžemiklis, skirti statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo poveikio)

PASKAMBINTI